Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 21,- per leerling. Dit geld is bedoeld om die activiteiten te kunnen bekostigen waar de school geen of niet voldoende subsidie van het rijk voor ontvangt. Deze vrijwillige ouderbijdrage geldt per schooljaar. De ouderbijdragen worden op school vooral gebruikt bij vieringen als het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen. Ook bij sportdagen, schoolreis en het afscheid van groep 8 is deze bijdrage onontbeerlijk.

Bijdrage schoolreis/kamp
Ook voor de schoolreizen en het eindkamp van groep 8 wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd.
Hieronder een specificatie:
– Groep 1/2: € 6,- per leerling (kleuterfeest)
– Groep 3 t/m 7: € 30,- per leerling (schoolreis)
– Groep 8: € 80,- per leerling (kamp)

Financiële tegemoetkoming voor ouders
Indien de kosten voor deelname aan activiteiten van de school voor u een probleem vormen, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de oudervereniging of als u dat niet wenst de Stichting Leergeld.

 

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s