Onderwijs & Ontwikkeling

Ons onderwijsaanbod is onderverdeeld in 6 beleidsdomeinen. We noemen deze domeinen stuurgroepen. Op basis van interesse en talent van leerkrachten en externen zijn de stuurgroepen samengesteld. De leerkrachten bepalen mede het beleid. De stuurgroepen hebben ruimte waarbij zij beleidsinitiatieven mogen uitwerken binnen de vastgestelde kaders van de organisatie. Zij zijn daarbij medeverantwoordelijk voor de te bepalen strategie en het daadwerkelijk terug zien van de innovatieve projecten en initiatieven op de werkvloer.

Er zijn 6 stuurgroepen:

  • Onderwijs en Kwaliteit
  • Sociaal Emotionele Ontwikkeling
  • Internationalisering en Burgerschap
  • Cultuur
  • ICT
  • Natuur, Milieu Techniek

Elke stuurgroep is verantwoordelijk voor de inhoud van de bijbehorende lessen en activiteiten. Het beleid van de stuurgroepen moet aantoonbare verbeteringen van het onderwijsaanbod op leveren. De inhoud van de beleidsinitiatieven zijn erop gericht om kinderen een gevarieerd onderwijsaanbod te bieden met een bredere kijk op de wereld. De voorzitters van de stuurgroepen leggen tussentijds verantwoording af aan het managementteam en jaarlijks evalueren we met het hele team het aanbod van de stuurgroepen.

Deze manier van werken geeft ons overzicht en zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid. Wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder? Liggen we nog op koers? In de jaarplannen worden de doelen indien nodig bijgesteld. In een wereld die aan veel veranderingen onderhevig is moet je als school je aanbod durven bijstellen.